👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی تطبیقی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی تطبیقی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور

هدف از این پایان نامه ارزیابی تطبیقی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

95

حجم

174/687 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پایان نامه حاضر با هدف بررسی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان نابارور و بارور در قالب دو فرضیه انجام شد.پژوهش حاضر در قالب رویکردهای نظری سلامت روانی و بدکاری جنسی به بررسي سلامت رواني و رضایت جنسی در دو گروه از زنان نابارور و بارور در شیراز پرداخته است.

طرح مبنای این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بوده است. نمونه مورد مطالعه  شامل 100 زن (50 زن نابارور و 50 زن بارور) بوده که با روش نمونه گیری در دسترس از شهر شیراز انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقياس اطلاعات جمعیت نگارانه، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) بوده که توسط زنان مورد مطالعه تکمیل گرديده است.

 در این پژوهش دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده به شرح زیر بود:

 زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور شکایات جسمانی، اضطراب/بی خوابی، بدکاری اجتماعی، افسردگی و شاخص کل آسیب شناسی روانی معنادار بالاتری داشته اند.  

 بین رضایت جنسی وعوامل آن در زنان بارور و نابارور تفاوت آماری معناداری وجود نداشت.

فهرست مطالب 

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه    2

1-2- بیان مسأله     3

 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    5

1-4- اهداف     6

1-5- متغیرهای تحقیق    6

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش  

2-1- رویکردهای نظری در سلامت روانی    92-1-1-

رویکرد روانکاوی    10

2 -1-2 رویکرد زیست شناختی    10

2-1-3-رویکرد روانی – اجتماعی    11

2-1-3-رویکرد انسان گرایی    12

2-1-4- رویکرد شناختی    12

2-1-5- رویکرد رفتاری    13

2-1-6-روان شناسی مثبت نگری  رویکرد     14

2-1-7- نظریه دو عاملی سلامت روانی    15

2-1-8- نظریه بوم شناسی     18

2-1-9-الگوی شخصی – فرهنگی و ساختاری     19

2-2 رویکردهای نظری در رضايت جنسي    20

2-2-1- رویكرد بالینی و تشخیصی در بدكاري جنسي    20

2-2-2 رویكرد زیستی در بدكاري جنسي    21

2-2-3- نظریه راهبردهای جنسی     23

2-2-4- رویكرد روان شناسی باروری در بدكاري جنسي     24

 2-2-5- نظریه استرس      26

2-2-6- مدل زیستی –روانی واجتماعی بدکاری جنسی در ناباروری     27

2-2-7- مدل تبادل بین فردی از رضایتمندی جنسی     28

2-3- پیشینه ی مطالعات خارجی سلامت رواني و رضايت جنسي در زنان نابارور     29

2-4- پیشینه ی مطالعات داخلی سلامت رواني و رضايت جنسي در زنان نابارور    32

2-5- فرضیه های تحقیق    33

فصل سوم: روش پژوهش 

3-1-  روش تحقیق     35

3-2- جامعه و نمونه    35

3-3 ابزارهای گردآوری اطلاعات     36

3-3-1- مقیاس اطلاعات جمعیت نگارانه    36

3-3-2-آزمون GHQ-28    36

3-3-3 شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI)    37

3-4- روش تحلیل داده ها    37

فصل چهارم: تحلیل یافته ها

4-1- یافته های توصیفی     39

4-2- تحلیل فرضیات پژوهش     40

فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری

5-1- ناباروری و مولفه های سلامت روانی     43

5-2- ناباروری و مولفه های عملکرد جنسی     45

5-3- نتیجه گیری     47

5-4- محدودیت های پژوهش     48

5-5 پیشنهادات     48

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی     49

منابع انگلیسی    51

فهرست جدول ها

جدول شماره 1- شاخص های توصیفی مولفه های سلامت روانی و عملکرد جنسی

 در نمونه مورد مطالعه    39

جدول شماره 2 – تحلیل چند متغیره تاثیر باروری و ناباروری بر سلامت روانی    40

جدول شماره 3 – آزمون تاثیرات بین آزمودنی ها در مولفه های سلامت روانی 

در زنان نابارور و بارور    40

جدول شماره 4- تحلیل چند متغیره تأثیر باروری- ناباروری بر رضایت جنسی    41

جدول شماره 5- آزمون تأثیرات بین آزمودنی ها در مؤلفه های عملکرد جنسی

 در زنان بارور و نابارور    41

فهرست شکل ها

شکل 1-الگوی شخصی ، فرهنگی و ساختاری تامپسون    19

شکل 2- مدل زیستی – روانی و اجتماعی در بدکاری جنسی زنان نابارور    28

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت فلسفه سيستم توليد ناب پاورپوینت بررسی جامع UPVC پاورپوینت فصل اول کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی با موضوع جامعه شناسی ادبیات و مبانی نظری عزت نفس 102 آپدیت شده بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی