👈 فروشگاه فایل 👉

پيشينه پژوهش متغير اخلاق حرفه اي

ارتباط با ما

... دانلود ...

پيشينه پژوهش متغير اخلاق حرفه اي

پيشينه پژوهش متغير اخلاق حرفه اي در 6 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

مشخصات فايل

تعداد صفحات

6

حجم

0/28 کيلوبايت

فرمت فايل اصلي

docx

توضيحات کامل

پيشينه پژوهش متغير اخلاق حرفه اي در 6 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

فهرست مطالب :

مطالعات داخلي

مطالعات خارجي

منابع

بخشي از متن :

پژوهشي به دنبال بررس? مولفه ها? اخ?ق حرفه ا? اسات?د م? باشد .از آنجا که مح?ط ها? آموزش? و با?خص دانشگاه ها وظ?فه ا? خط?ر در جهت ترب?ت افراد و رشد و توسعه جامعه ا?فا م? کنند، ضرورت رعا?ت اخ?ق حرفه ا? ه?أت علم? به خاطر تاث?رگذار? شگرف بر رو? دانشجو?ان که اداره امور کشور را در ابعاد مختلف به دست خواهند گرفت مضاعف است. روش پژوهش از نوع توص?ف? و به شکل زم?نه ?اب? است. جامعه آمار? شامل کل?ه دانشجو?ان ارشد، اعضا? ه?ئت علم? و مد?ران گروه دانشکده علوم انسان? دانشگاه گ??ن بودند که با فرمول کرجس? و مورگان از تعداد 103 نفر دانشجو ارشد دانشکده علوم انسان?، تعداد 73 نفر، از تعداد ?? عضو تمام وقت ه?ئت علم? ، تعداد ?? نفر و به دل?ل حجم کم مد?ران گروه ، تمام? 31 نفر مد?ر گروه به عنوان نمونه تحق?ق انتخاب شده اند . ابزار گردآور? اط?عات، پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبار آن از د?د 10 نفر از متخصصان مورد تأ??د قرار گرفته و پا?ا?? آزمون با ضر?ب آلفا? کرونباخ علم?  تع??ن گرد?ده است . در ? مولفه اصل? ارتباط استاد با دانشجو، ارتباط استاد با دانشگاه، ارتباط استاد با خود و ارتباط استاد با جامعه از اهم?ت بسزا?? برخوردار است. و ? مورد از 15 زير مولفه که با?تر?ن درصد م?انگ?ن و توافق آراء را در ب?ن ? گروه کسب کرده اند عبارتند از : حفظ ادب و نزاکت در ک?س درس. رعا?ت انصاف وعدالت در تدريس ، ارزشيابي و نمره ده? ،داشتن برنامه آموزش? برا? تدر?س? اثربخش، داشتن روح?ه انتقادپذ?ر? و رعا?ت هنجارها? جامعه و وظا?ف شهروند? به عنوان فرد? فرهنگ? و دانشگاه? و ... . بهتر?ن راهکار برا? انتخاب و بهبود مولفه ها? اخ?ق حرفه ا?، ت?ش در جهت ته?ه و تدو?ن منشور اخ?ق? در دانشگاه ها با کمک مسئول?ن امر و صاحب نظران و نهاد?نه کردن ا?ن امر در دانشگاه هاست (  فرزانه ، 1393).  

جين سئوک و همکاران  (2013) در پژوهش خود به دنبال بررسي اثر اخلاق شرکتي بر عملکرد مالي شرکت ها بودند . يافته ها نشان مي دهد که اخلاق شرکتي از طريق متغيرهاي ميانجي تعهدات جمعي سازماني و رفتار شهروندي سازماني اثر معناداري بر عملکرد مالي شرکت داشته و افزايش ميزان اخلاق شرکتي موجب افزايش عملکرد مالي شرکت مي گردد( جين سئوک و همکاران ، 2013 ).

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت مقدمه اي بر بيمه و ريسک روند تحولات فعالیت شبکه خبری الجزیره در سوریه مبانی سمبولیسم و ویژگی های صورت سمبولیک با نگاهی به سمبولیسم سنتی در معماری مقدس پاورپوینت تأمین سرمایه بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان