👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق میل به طلاق 75 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق میل به طلاق 75 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق میل به طلاق که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

75

حجم

130/575 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق میل به طلاق قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری میل به طلاق تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق میل به طلاق در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

مقصود از میل به طلاق میزان تمایل و علاقه مندی همسران به جدا شدن و گسستن روابط زناشویی با گذراندن مراحل قانونی است؛ این مسئله یکی از پدیده های فراگیر جوامع انسانی است. پدیده میل به طلاق چند عاملی است و یک عامل به تنهایی نمی تواند موجبات پیدایی آن را فراهم کند. در این پدیده چند عامل به هم می پیوندند و شبکه ای پیچیده را فراهم می آورند؛ به گونه ای که در نوع خود منحصر به فرد است. اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم داراي ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋــﺎﻃﻔﻲ و رﻓﺘــﺎري اﺳــﺖ، ﻛــﻪ در ﺑﻌــﺪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺼﻮرات ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﻃـﻼق را در ﺑـﺮ ﻣـﻲﮔﻴـﺮد و در ﺑﻌـﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ  اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق اﺳﺖ، ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ رﻓﺘﺎري ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ رﻓﺘـﺎري ﻓﺮد را ﺟﻬﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻼق در ﺑﺮﻣـﻲﮔﻴـﺮد. 

ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺑـﻪ ﻃﻼق ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺎر دروﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻫﻤﺴﺮان  وارد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﺮآورده ﻧﺸﺪن ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﻴﻮه اﻫﺪاف، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺴﺎﺳﺎت به همسر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً اين ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ میﺷﻮد، ﻣﺜﻞاﻧﮕﻴـﺰه ﺟـﺪاﻳﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺪایي ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﺗﻌﺎرض ﺷﺪﻳﺪ و روﻳﺪادﻫﺎي ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰ داﺋﻤﻲ، ﮔﺎﻫﻲ ﻫـﻢ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮه ﻣﻨﺘﻈـﺮه ﺑﺎﻋـﺚ ﻓـﺮوﭘﺎﺷـﻲ زﻧـﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﺜﻞ اﻓﺸﺎءﻫﺎي ﺧﻴﺎﻧﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، و ﻳـﺎ ﻣـﻮﻗﻌﻲ ﻛـﻪ ﻳﻜﻲ از ﻫﻤﺴﺮان ﻗﺼﺪ ﺟﺪاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺧﻮد ﺗﺮدﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.    

فهرست مطالب

تعریف نظری میل به طلاق

تعریف عملیاتی میل به طلاق

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش میل به طلاق

2-1-3- طلاق 36

2-1-3-1-نگاهی به تاریخچه ی طلاق  در بین اقوام و دوران مختلف  37

2-1-3-2-شرایط احراز طلاق  37

2-1-3-3-ویژگی های طلاق 37

2-1-3-4-علل طلاق  

2-1-3-5-میل به طلاق  39

2-1-3-6-  دام های روانی طلاق 42

2-1-3-6-1- دام های شناختی  42

2-1-3-6-2- دام های رفتاری42

2-1-3-7- عوامل موثر بر میل به طلاق 43

2-1-3-8-اثرات طلاق46

2-1-3-9- عواقب و پیامد های طلاق47 

2-2- پیشینه نظری تحقیق47

2-2-2- نظریه های مرتبط با طلاق49

2-2-2-1- نظریه ی تبادل اجتماعی50

2-2-2-2- نظریه رفتاری 50  

2-2-2-3- نظریه بحران 50    

2-2-3-رویکردهای مرتبط با زوجین در شرف طلاق 50

2-2-3-1- رویکرد روان-تحلیلی50

2-2-3-2- رویکردهای سیستم خانواده51

2-2-3-3- نظریه ی مرحله-ای51    

4-3-3-  تحقیقات انجام گرفته در مورد میل به طلاق در داخل و خارج کشور56

 تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عمل جراحی بینی 54 صفحه بررسی قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران ارزیابی علل بر ازدیاد مطالبه های غیرجاری در نظام بانکی کشور تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد طراحی شمارنده محصولات